MIJ LA VAHÁGUVVAMÅLMMÅ?

Vaháguvvamålmmå la organisasjåvnnå mij barggá vuosteldimijn seksuálalasj råhtsatjimes mánáj vuossti.

Midja lip værmádahka ålmmåjs gudi lip råhtsatjimijda vaháguvvam mánnávuodan. Dáj vásádusáj ájggop viehkedit ietjá báhtjajt ja ålmmåjt gudi li vásedam sæmmi láhkáj gå mij. Mij lip oahpestiddje, gudi tjuovgajn vádtsep åvdån. Mij javllap vájku iellem la bæjsstanam, de la máhttelis vas tjuodtjelit ja buorre iellemav oadtjot.

Sidá gus mijá bargov doarjjot?

Vipps nr : 86670

Kontonummar: 3090 147 9468

Vidnudaknummar: 914 596 874

Facebook

3 weeks ago

Utsattmann.no
NULLVISJON MOT SEKSUELLE OVERGREPMange organisasjoner og politikere har erklært at de vil ha nullvisjon mot seksuelle overgrep og Utsattmann har også signert dette oppropet. Vi anser det som en selvfølge at samfunnet vårt har en slik forpliktelse. Det må være nullvisjon i barnehager og skoler, idrett- og politiske organisasjoner, religiøse miljøer og kirker, arbeidsplasser og på private arenaer. Krenking av andres grenser er ikke greit, uansett hvor uskyldig det kan se ut. Vi har alle ulike grenser for intim kontakt og den enkeltes grense skal respekteres. PandemiSeksuelle overgrep skjer i et slikt omfang og gjør så stor skade, at det burde klassifiseres som en pandemi. Hvis en legger de offentlig kjente talla til grunn, så snakker vi om en million berørte personer, bare i Norge. Mange får ødelagte liv og seinskadene påvirker hele familier. Ja, ofte påvirkes flere generasjoner. Traumer utløser psykiske lidelser og stressreaksjoner som igjen fører til andre helseutfordringer. Og i tillegg til de personlige lidelsene, snakker vi om gigantiske beløp i trygdeutgifter, plass i helsekøene og mennesker som ikke klarer å stå i fast arbeid. Her snakker vi altså om et samfunnsproblem av pandemi-dimensjoner.Nullvisjon – Ja, hva så?Mange politikere sier at «vi har nullvisjon i programmet vårt». Det høres flott ut i festtaler og som valgflesk. Men, løfter er ikke nok. For å nå målet må det settes inn flere virkemidler. Jeg kan nevne noen eksempler:1. Kunnskapen om seksuelle overgrep må økes på alle nivåer i samfunnet. 2. Penger: Mange jobber med forebygging av overgrep som frivillige, fordi de vet selv hvor skoen trykker. Men det burde vært satt av mer øremerka midler, så enda flere kunne jobbe på heltid i dette arbeidet. Utsattmann har fått noen bevilgninger fra BUF-dir og enkelte frivillige givere, for å opprettholde et trykk på saken vår. Men, vi kunne gjort så mye mer.3. Opplæring: Studiemuligheter for å lære opp flere hjelpere, med spisskompetanse i traumearbeid. På behandlingsnivå må tilbudet på dag- og døgnplasser økes, ikke bygges ned. 4. Lovverket: Det bør opprettes faggrupper, som kan vurdere endringer i lovverket. Vi ser alt for ofte at det er vanskelig å få fellende dom i overgrepssaker. Noen ganger fordi det er gjort en dårlig jobb i sikring av spor og avhør av involverte personer. Andre ganger så er saken foreldet. Dette er helt urimelig, for de fleste husker ikke overgrepa de ble utsatt for, før det har gått mange år. Og selv da må de gå i terapi noen år, før de våger å anmelde. Undertegnede var med i en kompetansegruppe for å fjerne foreldelsesfristen for overgrep. I 2014 ble den betydelig innskjerpet. Men enda gjenstår det arbeid for å fjerne foreldelsesfristen, uansett alvorlighetsgrad av overgrepet. Alle bør få prøvd sin sak. Det handler om rettferdighet og muligheten til å sette ansvaret for uretten, der det hører hjemme. Utsattmann ble starta av menn, som selv har vært utsatt for seksuelle overgrep i oppveksten. Målet var å sette fokuset på at også mange gutter og menn utsettes for seksuelle overgrep og vår erfaring er at det er store mørketall. Det kan være enda vanskeligere for gutter å si ifra at dette har skjedd. For store gutter gråter jo ikke. De skal klare seg selv og skammen blir derfor ekstra tung å bære. Av Svein Schøgren, styremedlem i Utsattmann ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 month ago

Utsattmann.no
Vi i Utsattmann ønsker alle en riktig så god sommer🌞 Ta vare på hverandre og ring gjerne en du vet sitter alene🤗#nestekjærlighet❤️ ... See MoreSee Less
View on Facebook

Video – MC kampánnja

Usett Mann. En film av Ida Wilstrup

Norsk tale med Engelsk tekst : 19 min.

https://vimeo.com/331824636/ba90b9a60d

NRK Dokumentárra 2016

Mann. Utsatt.

Hver 12 gutt blir seksuelt misbrukt i Norge. Mørketallene er trolig store. Menn som ble misbrukt seksuelt som barn og en dømt overgriper kaster lys over tabuer få tør å snakke om.

DÅBDÅSTUS

DÁPPET LA MÁHTTELIS VIEHKEV ÅHTSÅT

DOARJJAGUOVDÁTJA

Viehkkeguovdátja seksuálalasj illastimij vuosstij la fálaldahka gåsi gájka bessi boahtet. Sijájn dåhkki guládallat juska dujna li ietjá fálaldagá ja dåktår ij dárbaha duv dåhku tjáledit. Guovdátjin iejvvi bagádiddjijt gudi diehti man birra ságasti, ja sij máhtti rádijt vaddet majt máhtá vijddábut dahkat.

FÁSSTADÅKTÅRA

Fásstadåktår máhttá liehket ságastallamguojmme ja tjálet duv vijddábut ságastibmáj psykolåvgåjn, jus la dárbbo. Danen la ájnas subtsastit fásstadåktårij mij duv vájvet.

POLITIJJA

Politijjaj máhtá råhtsatjimássjev diededit. Sij árvustalli jus galggi ássjev guoradallat jali jus la boarásmuvvam. Jus la vahágahteduvvam de dav máhtá politijjaj gujddit ja sij duv viehkedi vijddásappot sadjáj gånnå vuosstájválldi ulmutjijt gudi li råhtsatjuvvam. Politijjan la aj diededimtelefåvnnå masi máhtá tjuojadit ja diededit illastimmårråhav.

SUJTTÁRA

DPS fállá psykolåvggå- ja terapevttasujtov duv dárboj milta. Ájnegis poliklinihkalasj ságastallama, juogosterapijja ja jándurårromijt. Jus dárbaha viehkev almulasj  viehkkedievnastusás de dåktår viertti duv tjáledahttet.