MIJ LA VAHÁGUVVAMÅLMMÅ?

Vaháguvvamålmmå la organisasjåvnnå mij barggá vuosteldimijn seksuálalasj råhtsatjimes mánáj vuossti.

Midja lip værmádahka ålmmåjs gudi lip råhtsatjimijda vaháguvvam mánnávuodan. Dáj vásádusáj ájggop viehkedit ietjá báhtjajt ja ålmmåjt gudi li vásedam sæmmi láhkáj gå mij. Mij lip oahpestiddje, gudi tjuovgajn vádtsep åvdån. Mij javllap vájku iellem la bæjsstanam, de la máhttelis vas tjuodtjelit ja buorre iellemav oadtjot.

Sidá gus mijá bargov doarjjot?

Vipps nr : 86670

Kontonummar: 3090 147 9468

Vidnudaknummar: 914 596 874

Facebook

2 weeks ago

Utsattmann.no
vivatselvmordsforebygging.net/kurstilbud/ ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 weeks ago

Utsattmann.no
Samefolkets dag, gratulerer 🎉Vuorbbe biejvijn! Læhkoeh biejjine! Lihkku beivviin! ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 month ago

Utsattmann.no
Utsattmann har ukentlige samtaler med menn, utsatt for vold og overgrep i flere Norske fengsler🌞 ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 month ago

Utsattmann.no
Vi deler denne invitasjonen : Lørdagsseminaret for menn organiseres av VAKE og finner sted på VAKE sine lokaler ved Lovisenberg sykehus i Oslo.Det har vært bra oppmøte på disse samlingene. Vi ønsker å gjøre dem tilgjengelig for enda flere menn Vedlagt finner du tekst med invitasjon, datoer for samlingene og kontaktinfo. ... See MoreSee Less
View on Facebook

Video – MC kampánnja

Norsk vuolletæksta:
https://vimeo.com/842431950

Engelsk vuolletæksta:
https://vimeo.com/283515234/9579372c71

Usett Mann. En film av Ida Wilstrup

Norsk tale med Engelsk tekst : 19 min.

https://vimeo.com/331824636/ba90b9a60d

NRK Dokumentárra 2016

Mann. Utsatt.

Hver 12 gutt blir seksuelt misbrukt i Norge. Mørketallene er trolig store. Menn som ble misbrukt seksuelt som barn og en dømt overgriper kaster lys over tabuer få tør å snakke om.

DÅBDÅSTUS

DÁPPET LA MÁHTTELIS VIEHKEV ÅHTSÅT

DOARJJAGUOVDÁTJA

Viehkkeguovdátja seksuálalasj illastimij vuosstij la fálaldahka gåsi gájka bessi boahtet. Sijájn dåhkki guládallat juska dujna li ietjá fálaldagá ja dåktår ij dárbaha duv dåhku tjáledit. Guovdátjin iejvvi bagádiddjijt gudi diehti man birra ságasti, ja sij máhtti rádijt vaddet majt máhtá vijddábut dahkat.

FÁSSTADÅKTÅRA

Fásstadåktår máhttá liehket ságastallamguojmme ja tjálet duv vijddábut ságastibmáj psykolåvgåjn, jus la dárbbo. Danen la ájnas subtsastit fásstadåktårij mij duv vájvet.

POLITIJJA

Politijjaj máhtá råhtsatjimássjev diededit. Sij árvustalli jus galggi ássjev guoradallat jali jus la boarásmuvvam. Jus la vahágahteduvvam de dav máhtá politijjaj gujddit ja sij duv viehkedi vijddásappot sadjáj gånnå vuosstájválldi ulmutjijt gudi li råhtsatjuvvam. Politijjan la aj diededimtelefåvnnå masi máhtá tjuojadit ja diededit illastimmårråhav.

SUJTTÁRA

DPS fállá psykolåvggå- ja terapevttasujtov duv dárboj milta. Ájnegis poliklinihkalasj ságastallama, juogosterapijja ja jándurårromijt. Jus dárbaha viehkev almulasj  viehkkedievnastusás de dåktår viertti duv tjáledahttet.